"องค์กรพัฒนา ประชาร่วมใจ ก้าวไกลการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม ถึงพร้อมด้วยเศรษฐกิจ เนื่องนิตย์การกีฬา นำพาวัฒนธรรมกลับคืน"

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓

สำนักปลัด
๑.ค่าบริการฝาก-ส่งไปรษณีรายเดือนของเทศบาล   ประจำเดือน  พ.ย. โดยวิธีตกลงซื้อ  
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    บริษัทไปรษณีย์  จำกัด      ราคา  ,๑๓๙.-    บาท
๒.ค่าน้ำมันเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบล   ตั้งแต่วันที่  ๒-๙   ธ.ค.  ๒๕๕๓    โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    บริษัทชิดบุญ    จำกัด    ราคา   ,๖๐๐.-   บาท
๓.ค่าน้ำมันเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบล   ตั้งแต่วันที่  ๑๒-๑๖  พ.ย.  ๒๕๕๓    โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    บริษัทชิดบุญ    จำกัด    ราคา   ๑๐,๕๘๕.-   บาท
๔.ค่าจัดซื้อโล่พ่อดีเด่น,ค่าโล่ขอบคุณโรงเรียน,ค่าของขวัญนักแสดง   และค่าของที่ระลึกอาจารย์ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ปี ๕๓ โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก   นางสาวจิติมา  รอดเจริญ     ราคา   ๖๒,๔๐๐.-   บาท
๕.ค่าน้ำมันเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบล   ตั้งแต่วันที่  ๒๒-๒๙  พ.ย.  ๒๕๕๓    โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    บริษัทชิดบุญ    จำกัด    ราคา   ,๗๐๐.-   บาท
๖.ค่าดอกไม้แห้ง,เทียนไข  กรวยรองเทียน,ธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์และพานพุ่ม     โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    นางจันทร์พร     จิณรงค์พัฒน์     ราคา   ๖๑,๘๐๐.-   บาท
๗.ค่าตกแต่งเวที  พร้อมประดับผ้า  ประดับต้นไม้  ดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง  จำนวน ๒  เวที  ๒ แห่ง     โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    นางสาวเกตุวดี    คงสุภาพศิริ    ราคา   ๑๐,๕๘๕.-   บาท
๘.ค่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการบันทึกภาพนิ่งล้างอัดภาพพร้อมอัลบั้ม    จำนวน  ๒ แห่งๆ  ละ  ๑๐,๐๐๐โดยวิธีตกลงจ้าง
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก   นายสุขอนันต์      อักษร    ราคา   ๒๐,๐๐๐.-   บาท
๙.ค่าจ้างบุุคคลภายนอกจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ  CD   เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเแลิมพระชนมพรรษษ ๕  ธันวามหาราช  ปี ๕๓โดยวิธีตกลงจ้าง
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก   นายสุขอนันต์    อักษร    ราคา   ,๐๐๐.-   บาท
๑๐.ค่าใบประกาศนียบัตร  จำนวน ๑๘๐ ใบ    ค่าป้ายผ้าไวนิล  ฉากเวที  ขนาด  ๑๔x  เมตร  จำนวน    ผืน
       ค่าป้ายผ้าไวนิล  ฉากเวที  ขนาด  ๑๒x  เมตร  จำนวน ๒  ผืน   ค่าเอกสารแผ่นปิดประชาสัมพันธ์   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน   โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    มหาชัยโฆษณา   ราคา   ๘๒,๕๐๐.-   บาท
๑๑.ค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดทำพวงมาลา   จำนวน    พวงมาลา   โดยวิธีตกลงจ้าง
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก     นางปนิกา   สุดดี   ราคา  ,๕๐๐.- บาท
๑๒.ค่าจัดซื้อกระสอบพลาสติกสาน   เพื่อบรรจุทราย    จำนวน   ๑๐,๐๑๐   ใบๆละ    บาท      โดยตกลงซื้อ
            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    บริษัท   สยามโพลีเน็ต   จำกัด   ราคา ๕๓,๕๕๓.๕๐.-     บาท
๑๓.ค่าธงชาติ  ขนาด  ๘๐X๑๒๐  ซม.  จำนวน  ๑๐๐  ผืน   ธงตราสัญลักษณ์  ๘๐X๑๒๐  ซม.  จำนวน  ๑๐๐  ผืน   เสาธง  ขนาด  ๒๕๐  ซม.   จำนวน  ๒๐๐  ต้น  โดยวิธีตกลงซื้อ
            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก   นางจันทร์พร     จิรณรงค์พัฒน์      ราคา    ๓๑,๐๐๐.-  บาท
๑๔.ค่ารถประชาสัมพันธ์   โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา     ธันวามหาราช  ปี  ๕๓  จำนวน    วันๆละ  ,๒๐๐.-   บาท
           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก   นายสมเกียรติ  พันธุพูล     ราคา   ,๐๐๐.-    บาท
๑๕.ค่าเช่าชุดแต่งตัว  พร้อมแต่งหน้านักแสดง(นักเรียน)   ค่าเช่าชุดแต่งตัวพร้อมแต่งหน้าพิธีกร     โดยวิธีตกลงจ้าง
            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก     นางสาวชมพูนุช    อุ่นแสนสุข     ราคา  ๒๔,๐๐๐.-   บาท
๑๖.ค่าอาหารของครูและนักเรียน   พนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  และค่าน้ำดื่มในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา     ธันวามหาราช     โดยตกลงจ้าง
           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก   นางขวัญเรือน     เต่าทอง     ราคา  ๓๑,๗๐๐.-   บาท
๑๗.ค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์  "วันพ่อแห่งชาติ"   ประจำปี  ๕๓
           -  ขนาด  ๒.๔๔x๓.๖๖    เมตร   จำนวน    ผืน          -  ขนาด  ๔.๘๘x๙.๗๖     เมตร    จำนวน    ผืน      โดยวิธีตกลงจ้าง
           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    นายราคม       พัทลุง    ราคา ๒๙,๕๘๕.๕๐.-    บาท
๑๘.ค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดทำอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและคณะ   ในการตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบล  โดยวิธีตกลงจ้าง
           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    นางอรวรรณ   ชาวแพรกน้อย     ราคา   ๑๕,๗๕๐.-    บาท
๑๙.ค่าเช่าเครื่องไฟฟ้า  และเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา    ธันวามหาราชประจำปี ๕๓  จำนวน    แห่ง  โดยวิธีตกลงจ้าง
           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    นายกฤษณะ    ทวีผล    ราคา  ๑๖,๐๐๐.-  บาท
๒๐.ค่าเช่่าเวที    ชั้น  ขนาด  ๑๔x  เมตร     ค่าเช่่าเวที    ชั้น  ขนาด  ๑๒x  เมตร   ค่าอุปกรณ์แสง/สี/เสียง    
       ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา    ธันวามหาราช  ปี  ๕๓     วัดศรีสุทธาราม  หมู่ที่     โดยวิธีตกลงจ้าง
            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก      นายสัญญา      จันทร์สุข     ราคา    ๖๙,๐๐๐.-   บาท
๒๑.ค่าเช่่าเวที    ชั้น  ขนาด  ๑๔x  เมตร     ค่าเช่่าเวที    ชั้น  ขนาด  ๑๒x  เมตร   ค่าอุปกรณ์แสง/สี/เสียง    
       ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา    ธันวามหาราช  ปี  ๕๓     วัดบางหญ้าแพรก    หมู่ที่     โดยวิธีตกลงจ้าง
            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก      นายอนนท์       ประไพ   ราคา    ๖๙,๐๐๐.-   บาท


กองช่าง
๑.ค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซินธรรมดา  เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบล  ตั้งแต่วันที่  ๑๕-๑๙ พ.ย. ๕๓     โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    บริษัทชิดบุญ    จำกัด    ราคา   ,๕๐๐.-   บาท
๒.ค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซินธรรมดา  เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบล วันที่ ๒๕  พ.ย. โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    บริษัทชิดบุญ    จำกัด    ราคา   ,๗๐๐.-   บาท
๓.ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบที่สาธารระประโยชน์  บริเวณถนนสายวัดกำพร้า  หมายเลข  สค  ๔๐๑๗ หมู่ที่ 
     และบริเวณถนนสายวัดบางหญ้าแพรก-บ้านหัวโพง  หมู่ที่     โดยวิธีตกลงจ้าง
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก   สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร    ราคา   ๖๙,๐๙๐.-  บาท
๔.ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า   จำนวน    รายการ     โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  หจก.อรรถโชติ  อิเลคทริค  เวิคซ์   ราคา   ๑๔,๔๗๑.๗๕  บาท
๕.ค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซินธรรมดา  เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบล  ตั้งแต่วันที่  ๒-๘ ธ.ค. ๕๓     โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    บริษัทชิดบุญ    จำกัด    ราคา   ,๕๐๐.-   บาท
๖.ค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซินธรรมดา  เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบล  โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    บริษัทชิดบุญ    จำกัด    ราคา   ,๐๐๐.-   บาท

กองสาธารณสุขฯ
๑.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล  โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    บริษัทชิดบุญ    จำกัด    ราคา   ๒๕,๕๐๐.-   บาท
๒.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล  โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    บริษัทชิดบุญ    จำกัด    ราคา   ๒๗,๙๘๕.-   บาท
๓.ค่าจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์รถบรรทุกขยะ   หมายเลขทะเบียน  ๘๐-๙๖๐๒    สค    โดยวิธีตกลงจ้าง
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก   นางสาวกรวรรณ    เกตุนรินทร์     ราคา   ๑๖๐.-  บาท
๔.ค่าจ้างซ่อมเครื่องเสียงและซ่อมระบบไฟฟ้า   ของรถบรรทุกขยะ      หมายเลขทะเบียน  ๘๑-๖๔๐๒    สค    โดยวิธีตกลงจ้าง
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก   นางสาวกรวรรณ     เกตุนรินทร์     ราคา  ,๘๕๐.-  บาท
๕.ค่าจ้างทำป้ายชื่อศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน     โดยวิธีตกลงจ้าง
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    นางสาวกรวรรณ   เกตุนรินทร์   ราคา   ,๖๐๐.-  บาท  
๖.ค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน  สำหรับใช้ประกอบการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย     โดยวิธีตกลงซื้อ           
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    นางสาวกรวรรณ   เกตุนรินทร์    ราคา   ๕๐๐.-  บาท        
๗.ค่าจัดโครงการ "การเพิ่มสมรรถนะให้กับร่างกายด้วยแอโรบิคแดนซ์" ประจำเดือน   พ.ย.    ของประชาชนในหมู่ที่  ,  และ     โดยวิธีตกลงจ้าง
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก   นายวัง  ดิษฐสังวร   ราคา  ,๖๐๐.-  บาท
๘.ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล    โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    บริษัทชิดบุญ    จำกัด    ราคา   ๓๑,๑๐๕.-   บาท

กองการศึกษา
๑.ค่าไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุทธาราม   ประจำเดือน  พ.ย.  ๕๓
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    นางสาวสุประวีณ์      มณีรัตน์    ราคา  ๗๒.๙๘.-   บาท

กองสวัสดิการ
๑.ค่าเสื้อกีฬา   จำนวน  ๑๕๗  ตัว  ค่ากางเกง  จำนวน   ๓๐  ตัว  สเปรย์ชา  จำนวน    ขวด  ครีมนวดคลายกล้ามเนื้อ  จำนวน    หลอด  ค่าอุปกรณ์เชียร์กีฬา  จำนวน ๑ ชุด  โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก     นางจิตติมา      รอดเจริญ      ราคา   ๔๕,๖๒๐.-   บาท

กองประปา
๑.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้่งแต่วันที่  ๑๑-๑๘  พ.ย.  ๒๕๕๓  โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    บริษัทชิดบุญ    จำกัด    ราคา   ,๒๐๐.-   บาท
๒.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้่งแต่วันที่  ๒-๘  ธ.ค.  ๒๕๕๓  โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    บริษัทชิดบุญ    จำกัด    ราคา   ,๔๐๐.-   บาท
๓.ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน    รายการ    โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    นางสาววารินทร์      โพธิ์พืช      ราคา   ,๒๐๐.-   บาท
๔.ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้คอนโทรลบ่อบาดาล   PROTECTOR  W-OP4   3P3W   380V  จำนวน    รายการ   โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    นางสาววารินทร์    โพธิ์พืช    ราคา   ,๓๐๐.-   บาท
๕.ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้คอนโทรลบ่อบาดาล   PROTECTOR  W-OP4   3P3W   380V  จำนวน    รายการ   โดยวิธีตกลงซื้อ
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    นางสาววารินทร์    โพธิ์พืช    ราคา   ,๓๐๐.-   บาท
๖.ค่าจัดซื้อวัสดุประปา  จำนวน  ๑๓  รายการ    โดยวิธีตกลงซื้อ
            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    ร้านชัยเจริญ    ราคา   ๙๙,๘๙๕.๒๐.-   บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรี
infographics
แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
จังหวัด
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คืนความสุขให้คนในชาติ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
สํานักงาน กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
เดลินิวส์
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ